متن آهنگ ایمان محسنی فر غزلم

 


 هنوز عطر تو دارد هوای این غزلم

طنین خاطره ات ماجرای این غزلم

هنوز عطر تو دارد هوای این غزلم

 طنین خاطره ات ماجرای این غزلم

هنوز شور نگاهت الهه ی نازست

هنوز شور نگاهت الهه ی نازست

که با غم تو بنا شد بنای این غزلم

 که با غم تو بنا شد بنای این غزلم

کشانده تا به همیشه جنون فاصله ها

مرا به شوق شما پا بپای این غزلم

چه روزها که نبودی غمت غزل میشد

چه روزها که نوشتم خدای این غزلم

چه روزها که نبودی غمت غزل میشد

چه روزها که نوشتم خدای این غزلم

نبودی و چه ستمها به عشق رفته ولی

هنوز طرز نگاهت برای این غزلم

بهانه های قشنگیست از تو در رویا

غزل نگفتن از تو بجای این غزلم

غزل نگفتن از تو بجای این غزلم

 هنوز عطر تو دارد تمام تنهایی

هنوز عطر تو دارد تمام تنهایی

 از ابتدای غزل انتهای این غزلم

 از ابتدای غزل انتهای این غزلم

از ابتدای غزل انتهای این غزلم

غزلم غزلم غزلم

غزلم