متن آهنگ ایوان بند مهرو

 

به تماشای تو ی عمره که عادت کردم

عاشقی کردم و انگار عبادت کردم

خواب چشمای تورو دیدم و بیدار شدم

تو طبیبم شدی از عشق تو بیمار شدم

چشم شهلای تو بدجوری خرابم کرده

منو توو عشق تو دیوانه حسابم کرده

دوتا یار که صدبار از هم نمیرنجند

عاشق شده ها عشقو که اینجور نمیسنجند

گل اندام گل اندام ای یار گل اندام

عجب دلبر مهرویی شدی جان گل اندام

گل اندام گل اندام ای یار گل اندام عجب

دلبر مهرویی شدی جان گل اندام

جان گل اندام جان گل اندام

جان گل اندام جان گل اندام

خوشم با تویه تنها ای جون تو قربون 

دیوونتو از دیوونه بازیاش نترسون

دلم با تویه تنها راضی به جنونه

تاریخیه این رابطه ای که بینمونه

چشم شهلای تو بدجوری خرابم کرده

منو توو عشق تو دیوانه حسابم کرده

دوتا یار که صدبار از هم نمیرنجند

عاشق شده ها عشقو که اینجور نمیسنجند

گل اندام گل اندام ای یار گل اندام

عجب دلبر مهرویی شدی جان گل اندام

گل اندام گل اندام ای یار گل اندام عجب

دلبر مهرویی شدی جان گل اندام

جان گل اندام جان گل اندام

جان گل اندام جان گل اندام