متن آهنگ حسام الدین سراج یوسف زیبای حجازی

 

شب نفسی سبز و معطر دمید

 باد به دلتنگی دنیا وزید

صبح سر از پنجره بیرون کشید

صبح سر از پنجره بیرون کشید 

شادی این روز پر از ماجرا

صلح بده جان مرا و مرا

ای نفس خرم باد صبا

 ای نفس خرم باد صبا   

از بر یار آمده ای از بر آمده ای

مرحبا مرحبا

روز خوش آینه بازی رسید

حسن حقیقی و مجازی رسید

یوسف زیبای حجازی رسید

یوسف زیبای حجازی رسید

پرده بر انداز و به مجلس درآ

صلح بده جان مرا و مرا

ای نفس خرم باد صبا

 ای نفس خرم باد صبا   

از بر یار آمده ای از بر آمده ای

مرحبا مرحبا

ابروی زیبای هلالی توراست

حسن جلالی و جمالی توراست

دولت آن صبح خیالی توراست

چاره کن این جمع پراکنده را

صلح بده جان مرا و مرا

صلح بده جان مرا و مرا

شادی نام حسنت ای خدا

شادی نام حسنت ای خدا