متن آهنگ رضا صادقی دعوت

 

دست بکش رو سر دل من که سراب تو دریا شه

تو که پشتمی رو بروم هر چی میخواد باشه

پشت سکوتم پر صدایه چشای بستم پر نگاهه منو ببین

چشم تو بر نداری ازم که دلم بی تو گم میشه

تو که سنگو نگه میداری بغل شیشه

رو تن شب باز پره ستارست

واسه تو مردن عمر دوباره ست منو ببین

ی ساله که حال دل از بس گرفتست

ی دعوت آغوشت لازمشه

ی ساله باهامه ی دردی که کهنست

رسیدی نذاشتی تازه بشه

ی ساله که حال دل از بس گرفتست

ی دعوت آغوشت لازمشه

ی ساله باهامه ی دردی که کهنست

رسیدی نذاشتیتازه بشه ی ساله ساله باهامه

ساله ی دعوت