متن آهنگ سعید پیروی وطن من

 

 من ایرانیم عشق من این بود

که مهر وطن بهر من دین بود

ببوسم من این خاک پاک وطن

 که پاینده شد نام ایران من

 وطن یعنی سرای ترک تا پارس

وطن یعنی خلیج تا ابد فارس

وطن یعنی هدف یعنی شهامت 

وطن یعنی شرف یعنی شهادت

وطن یعنی چه آباد و چه ویران

وطن یعنی همین جا یعنی ایران

سپاه جان به خوزستان کشیدن 

شهادت را به جان ارزان خریدن

 ما از نسل قاسمی و باکری و کاوه ایم

توو راه عشق چه گلدسته ها داده ایم

چنین مملکت ملک شیران بود

 سلاح ما نام ایران بود

 وطن یعنی سرای ترک تا پارس

وطن یعنی خلیج تا ابد فارس

وطن یعنی هدف یعنی شهامت 

وطن یعنی شرف یعنی شهادت

وطن یعنی چه آباد و چه ویران

وطن یعنی همین جا یعنی ایران

سپاه جان به خوزستان کشیدن 

شهادت را به جان ارزان خریدن