متن آهنگ سینا پارسیان ال

 

این بود اون همه دوس دارم از پیشت نرم اون همه

درد و بلات توی سرم اون همه ناز تو به جون میخرم 

 این بود اون همه بی تو دارم دق میکنم اون همه نباشی

هق هق میکنم تو رو هم عین خودم عاشق میکنم این بود 

گفتی هر کی دست بذاره روی تو به جون چشات

قسم به موی تو من شناسنامه شو باطل میکنم 

 این بود اون همه قسم به این به اون من که یادمه

نشون به این نشون گفتی من ال میکنم بل میکنم

حرف آخرت خداحافظ شد چقد حرف آخرت سنگین بود

معنی عاشقیم فهمیدیم اون همه رو من حساب کن این بود

 پشت سرت برات چقد پل ساختم از خودم که خار شدم گل ساختم

با تو با صبر و تحمل ساختم زندگی با تو یه جور تمرین بود

گفتی هر کی دست بذاره روی تو به جون چشات

قسم به موی تو من شناسنامه شو باطل میکنم 

 این بود اون همه قسم به این به اون من که یادمه

نشون به این نشون گفتی من ال میکنم بل میکنم