متن آهنگ سینا پارسیان حضرت صیاد

 

ای اختر ثالث وی نعمت خالص و

شمس که خورشید

نور از تو گرفتست

ای آخر و آغاز فرمانده ی سرباز

شب شد سحری

که دور از تو گرفتست 

ای آب بر آتش ای شاخ شکوفا

در آتش نمرود

سجاده نشینی

بینای بیانگر حق است که حق

باید بپذیرد هر

شاه گدایی

هر بی سر و پایی ارباب تو هستی