متن آهنگ سینا پارسیان کشتی 3

 

دریا ی سالی میشه خشکه

چشمام خیلی وقته خیسن

ی ساله توو چشمام نهنگا

هر شب وصیت مینویسن

دریا فراموشی گرفته فکر میکنه مرداب بوده

برگرد ثابت کن تموم این اتفاقا خواب بوده

هی توو سرم فکرای نامربوط میگرده

من موندم و کلی نهنگ خودکشی کرده

 کو تا دوباره ساحل از من دست برداره

از حال این کشی فقط خشکی خبر داره

هی توو سرم فکرای نامربوط میگرده

من موندم و کلی نهنگ خودکشی کرده

 کو تا دوباره ساحل از من دست برداره

از حال این کشی فقط خشکی خبر داره

تا این که این صحرا دوباره دریا شه خیلی کار داره

من اولین صحرای دنیام که مرغ ماهی خوار داره

هی توو سرم فکرای نامربوط میگرده

من موندم و کلی نهنگ خودکشی کرده

 کو تا دوباره ساحل از من دست برداره

از حال این کشی فقط خشکی خبر داره

هی توو سرم فکرای نامربوط میگرده

من موندم و کلی نهنگ خودکشی کرده

 کو تا دوباره ساحل از من دست برداره

از حال این کشی فقط خشکی خبر داره

مرگ اتفاقا خوبه وقتی از قبل قلبت مرده باشه

مرگ عین این میمونه فکر کن کشتی به خشکی خورده باشه