متن آهنگ شهاب رمضان اینجوری نگو

 

 نگا رسیدیم آخر خط

نگا رابطه دلتو زد اینجوری نگو

نه اینجوری نگو 

 نگو بینمون همه چی تموم

انقده نگو پیش من نمون

اینجوری نگو نه اینجوری نگو

من عادت کردم به تو ببین رو گردنبندت رو

هنو اسم من هست

یعنی دوسم داری پس

یادته میگفتی من به تو

از رگ گردن به تو بهت نزدیکترم

چرا زدی توو پرم

 نگا رسیدیم آخر خط

نگا رابطه دلتو زد اینجوری نگو

نه اینجوری نگو 

 نگو بینمون همه چی تموم

انقده نگو پیش من نمون

اینجوری نگو نه اینجوری نگو

شوخیه بگو شوخیه بگو

همه ی حرفات دروغ محضه اون که

دست تو توو دست کس

دیگه بذاری واسه کشتنم بسه

شوخی که نی شوخی که نی

بسه دوستی چندین و چن ساله

ست باهات وقتی داری

سمت در میری آرزو میکنم راه نرن پاهات

 نگا رسیدیم آخر خط

نگا رابطه دلتو زد اینجوری نگو

نه اینجوری نگو 

 نگو بینمون همه چی تموم

انقده نگو پیش من نمون

اینجوری نگو نه اینجوری نگو

 نگا رسیدیم آخر خط

نگا رابطه دلتو زد اینجوری نگو

نه اینجوری نگو 

 نگو بینمون همه چی تموم

انقده نگو پیش من نمون

اینجوری نگو نه اینجوری نگو