متن آهنگ شهرام شکوهی بگو جانم

 

صدایت میزنم گاهی بگو جانم بگو جانم

بگو جانم که جانم

گفتنت جانم شده جانم

در این سرمای بی سامان که جان در سینه میمیرد

 بگو جانم که قلبم

میتپد با جانت ای جانم

تویی دردی و تو درمانم فقط یک بار بگو جانم

بگو جانم بگو جانم

بگو جانم بگو جانم 

صدای شرشر باران اگر بی چتر شیرینتر

ولی تلخه نبود تو

چه باید کرد دل جانم

کمان آرش و تیرش خیال خام و افسانه

زه عشق از کلام

جانمت پرواز ای جانم

تویی دردی و تو درمانم فقط یک بار بگو جانم

بگو جانم بگو جانم

بگو جانم بگو جانم

تویی دردی و تو درمانم فقط یک بار بگو جانم

تویی دردی و تو درمانم

فقط یک بار بگو جانم

بگو جانم بگو جانم بگو جانم بگو جانم