متن آهنگ علیرضا روزگار لیلا بانو

 

دلوم تنگ شده برات لیلا بانو

نشستوم سر راهت لیلا بانو

ی وقت دیر نکنی من بمیرم

سر راهتو اون دنیا بگیرم

آی دلوم تنگ شده برات لیلا بانو

نشستوم سر راهت لیلا بانو

ی وقت دیر نکنی من بمیرم

سر راهتو اون دنیا بگیرم

دو چشمام درد چشمونت بچیند

نیاد روزی که چشمام تورو نبیند 

ی وقتی نشنوم یاری گرفتی

اگر گوشم شنید چشموم نبیند

آی دلوم تنگ شده برات لیلا بانو

نشستوم سر راهت لیلا بانو

ی وقت دیر نکنی من بمیرم

سر راهتو اون دنیا بگیرم

از امشو تا قیومت چش براهتم

مثه سیاه شو و روز پا به پاتوم 

نگی از عشق مو دلسردی ای وای

خودم فرش زمینو گرد راهتم

دلوم تنگ شده برات لیلا بانو

نشستم سر راهت لیلا بانو

ی وقت دیر نکنی من بمیرم

سر راهتو اون دنیا بگیرم

آی دلوم تنگ شده برات لیلا بانو

نشستم سر راهت لیلا بانو

ی وقت دیر نکنی من بمیرم

سر راهتو اون دنیا بگیرم

ی وقت دیر نکنی من بمیرم

سر راهتو اون دنیا بگیرم