متن آهنگ عماد اسم تو

 

تو لوند بندری دل منو داری میبری

طلای بیست و چهار عیاری از همه سری

جون به جون تو کنن خوشگل و ناز و دلبری

مو که آخرش نفهمیدوم آدمی یا ی پری

اسم تو خالکوبی شده روی دلوم یاروم

خدا خودش میدونه مو چقد دوست داروم 

عین ی حور پری دور تو میچرخوم

پای چشای مست تو جونمو میذاروم

اسم تو خالکوبی شده روی دلوم یاروم

خدا خودش میدونه مو چقد دوست داروم 

عین ی حور پری دور تو میچرخوم

پای چشای مست تو جونمو میذاروم

جونوم وای جونوم سی نگات دیوونوم

اگه تو لیلونی خو مونم مجنونوم

اگه تو ماه خلیجی مو تب کارونوم

مو که دل خونه هوای گرم نخلستونوم

اسم تو خالکوبی شده روی دلوم یاروم

خدا خودش میدونه مو چقد دوست داروم 

عین ی حور پری دور تو میچرخوم

پای چشای مست تو جونمو میذاروم

اسم تو خالکوبی شده روی دلوم یاروم

خدا خودش میدونه مو چقد دوست داروم 

عین ی حور پری دور تو میچرخوم

پای چشای مست تو جونمو میذاروم

اسم تو خالکوبی شده روی دلوم یاروم یاروم یاروم

عین ی حور پری دور تو میچرخوم میچرخوم

اسم تو خالکوبی شده روی دلوم یاروم

خدا خودش میدونه مو چقد دوست داروم 

عین ی حور پری دور تو میچرخوم

پای چشای مست تو جونمو میذاروم

اسم تو خالکوبی شده روی دلوم یاروم

خدا خودش میدونه مو چقد دوست داروم 

عین ی حور پری دور تو میچرخوم

پای چشای مست تو جونمو میذاروم