متن آهنگ فرشاد آزادی نگم برات

 

نگم برات نگم برات نگم برات نگم برات نگم برات

هر کی میبینه تورو میشه عاشقت قلبم احساس عجیبی داره بهت 

کم کم خودمو جا میکنم توی دلت اصلا بگو نیاد کسی دور و برت

اصلا بگو نیاد کسی دور و برت

نگم برات قلبم داره بم بم میزنه برات نگم برات این دل داره پر پر میزنه برات 

نگم برات این دل داره پر پر میزنه برات

نگم برات قلبم داره بم بم میزنه برات نگم برات این دل داره پر پر میزنه برات 

نگم برات این دل داره پر پر میزنه برات

هر کی میبینه تورو میشه عاشقت قلبم احساس عجیبی داره بهت 

کم کم خودمو جا میکنم توی دلت اصلا بگو نیاد کسی دور و برت

اصلا بگو نیاد کسی دور و برت

نگم برات قلبم داره بم بم میزنه برات نگم برات این دل داره پر پر میزنه برات 

نگم برات این دل داره پر پر میزنه برات

نگم برات قلبم داره بم بم میزنه برات نگم برات این دل داره پر پر میزنه برات 

نگم برات این دل داره پر پر میزنه برات