متن آهنگ مانی رهنما ساده بودی ای دل

 

ساده بودی ای دل رویاها تموم شد

عشقو که شناختیم عمرمون حروم شد

ساده بوی ای دل سوختیم اما ساختیم

دل که باختیم انگار زندگی رو باختیم

پر کشیدیم اما قفس نصیبمون شد

آشیونی داشتیم که غرق خاک و خون شد

ما چه دیر دونستیم که غصه ها نمیرن

عاشقا همیشه توو تنهایی میمیرن

ساده بوی ای دل سادگی گناهه

هر کی عاشقی کرد زندگیش تباهه

ساده بوی ای دل کی ما رو سوزونده

اشکی دیگه توی چشمامون نمونده

ساده بوی ای دل سوختیم اما ساختیم

دل که باختیم انگار زندگ رو باختیم

پر کشیدیم اما قفس نصیبمون شد

آشیونی داشتیم که غرق خاک و خون شد

ما چه دیر دونستیم که غصه ها نمیرن

عاشقا همیشه توو تنهایی میمیرن

ساده بودی ای دل رویاها تموم شد

عشقو که شناختیم عمرمون حروم شد

ساده بوی ای دل سوختیم اما ساختیم

دل که باختیم انگار زندگی رو باختیم