متن آهنگ مسعود صابری خوابتو دیدم

 

 خوابتو دیدم روی ماه تو دیدم

روی موهای افشون تو هی دست میکشیدم

 از خواب پریدم دیگه تصویر اون

لحظه ی زیبا رو ندیدم عشقم

به کسی نگفتم نگفتم دلم رفت برات

به کسی نگی تو نگی تو که میمیرم برات

دلمو تو بردی تو بردی خودت سر سری

ی موقع نری تو آخ نری تو اینور و اونوری

به کسی نگفتم نگفتم دلم رفت برات

به کسی نگی تو نگی تو که میمیرم برات

دلمو تو بردی تو بردی خودت سر سری

ی موقع نری تو آخ نری تو اینور و اونوری

خدا قسمت بکنه دلتو باهام جور شه

الهی چشم حسودا همشون کور شه

 خدا قسمت کنه پام توی دل تو وا شه

 بسه لجبازی نکن ی دفعه بگو باشه بگو باشه 

ولی به کسی نگفتم نگفتم دلم رفت برات

به کسی نگی تو نگی تو که میمیرم برات

دلمو تو بردی تو بردی خودت سر سری

ی موقع نری تو آخ نری تو اینور و اونوری

به کسی نگفتم نگفتم دلم رفت برات

به کسی نگی تو نگی تو که میمیرم برات

دلمو تو بردی تو بردی خودت سر سری

ی موقع نری تو آخ نری تو اینور و اونوری