متن آهنگ معین زد دریابم

 

آمده ام خسته به مهمانیت

 از همه کندم که همه فانیند

تشنه خودم روی خودم آب بست

بر سر این سفره مرا آب هست

لب به غذایی نزدم قاضیم

 هر چه تو نانم بدهی راضیم

قصه میان منو تو فرق داشت

با این که برا

خیرالعمل شرط داشت

 بنده ای خانه خرابم تو مرا دریابم

دیده بودم که تو پس

می نزنی در خوابم

تکیه بر هر که زدم

خالی و چون دیوار ریخت

تو ولی اما اگر شاید

نداری جنس تو دیوار نیست