متن آهنگ همایون شجریان سرنوشت

 

سرنوشت را باید از سر نوشت

شاید اینبار کمی بهتر نوشت

عاشقی را غرق در باور نوشت

غصه ها را قصه ای دیگر نوشت

از کجا این باور آمد که گفت

گر رود سر برنگردد سرنوشت

عاشقی را غرق در باور نوشت

غصه ها را قصه ای دیگر نوشت

از کجا این باور آمد که گفت

گر رود سر برنگردد سرنوشت

 گل بکاریم از دل گل گل برآریم

 در زمستان در بهاران زیر باران

گل بکاریم گر بخواهیم

گر نخواهیم باغبان روزگاریم

سرنوشت را باید از سر نوشت

شاید اینبار کمی بهتر نوشت

عاشقی را غرق در باور نوشت

غصه ها را قصه ای دیگر نوشت

از کجا این باور آمد که گفت

گر رود سر برنگردد سرنوشت

گر تو روزی را ز این بازی بدانی

نکته ی رمزش بخوانی

لحظه های زندگی چون موج دریاست

گر چه سرد و سخت زیباست

موج این دریا گرت از سر گذشت است

سرنوشتت سرگذشت است

بر فراز قله ی باور سفر کن