متن آهنگ پارسا خائف خیال تو

 

 مرا ببین عزیز دلنشین من پناه آخرین من

تو ای تمام زیبایی

مرا ببر به آسمان ببر به بزم عاشقان

از این سکوت و تنهایی 

 تویی تویی نفس نفس هوای من همیشه آشنای من

 به خلوتم یک دم بازآ 

در این جهان بی وفا کمی کنار من بیا

 بیا و مشکن قلبم را

نه میرود خیال تو نه میروی ز یاد من نشسته ام در انتظار

 برای این یکی شدن

کنون که پناهی جز عشقتو ندارم چرا چگونه به تو دل نسپارم

چرا چگونه به تو دل نسپارم 

نه میرود خیال تو نه میروی ز یاد من نشسته ام در انتظار

 برای این یکی شدن

نه میرود خیال تو نه میروی ز یاد من نشسته ام در انتظار

 برای این یکی شدن