متن آهنگ امیر عظیمی خبر داری

 

خبر داری چرا وقتی دل بی تاب میگیرد سراغ از خاطرات دور اما ناب میگیرد

خبر داری چرا تا نیستی در خشکی محضم

ولی تا میرسی دور مرا گرداب میگیرد

تو که از وسعت دیوانگیهایم خبر داری خبر داری خبر داری

تو بیش از هر کسی روی

دل عاشق اثر داری اثر داری

تو که از وسعت دیوانگیهایم خبر داری خبر داری خبر داری

تو بیش از هر کسی روی دل

عاشق اثر داری اثر داری اثر داری

مخاطبهای شعرم در پی کشف تواند آری ببین هر کسی برای دیگری قلاب میگرد

همین که پشت قاب پنجره می ایستی

با من جهان زیباترین تصویر خود را قاب میگرد  

تو که از وسعت دیوانگیهایم خبر داری خبر داری خبر داری

تو بیش از هر کسی روی

دل عاشق اثر داری اثر داری

تو که از وسعت دیوانگیهایم خبر داری خبر داری خبر داری

تو بیش از هر کسی روی دل

عاشق اثر داری اثر داری اثر داری