متن آهنگ امیر عظیمی گل سرخ

 

سیصد گل سرخ یک گل نصرانی

 ‎ما را ز سر بریده میترسانى

ما گر ز سر بریده میترسیدیم 

در محفل عاشقان نمیرقصیدیم

در محفل عاشقان خوشا رقصیدن

دامن ز بساط عافیت برچیدن

در دست سر بریده ی خود دیدن

در یک یک کوچه کوچه ها گردیدن

سیصد گل سرخ یک گل نصرانی 

‎ما را ز سر بریده میترسانى

ما گر ز سر بریده میترسیدیم

در محفل عاشقان نمیرقصیدیم