متن آهنگ حمید هیراد رخ

 

آب و جارو کرده ام این خانه را

 شسته ام با جان و

دل پیمانه را

باید از حال خودت خارج شوی

تا بفهمی حال

این دیوانه را

قد کشیدم با تو تا باور کنم

 داستان پیله

و پروانه را

لحظه لحظه با تو گر میگیرد عشق

 کم نکن این شعله ی

جانانه را

زندگی رخ مینماید پیش تو

 خواب در چشمم

نیاید پیش تو

هی نگو که آخرش بد میشود

هرچه پیش آید خوش

آید پیش تو