متن آهنگ رستاک فاطلو

 

فاطلو دل بمیرم به غم تو اسیرم

غم دوری تو ولله

به خدا کرده پیرم

 فاطلو دل بمیرم به غم تو اسیرم

غم دوری تو ولله

به خدا کرده پیرم

اسیرم کرده چشمون سیاهت

سر کفت قشنگ

و روی ماهت

اسیرم کرده چشمون سیاهت

سر کفت قشنگ

و روی ماهت

فاطلو دل بمیرم به غم تو اسیرم

 غم دوری تو ولله

به خدا کرده پیرم

تو چره جوابم کردی خونه خرابم کردی

اگر که یارم بودی

برچی کبابم کردی

چرا به قلب سنگت نالم اثر نداره

دلم ز غم ز خون شد

دل تو خبر نداره

فاطلو دل بمیرم به غم تو اسیرم

 غم دوری تو ولله

به خدا کرده پیرم

فاطلو دل بمیرم به غم تو اسیرم

غم دوری تو ولله

به خدا کرده پیرم

الهی من به قربون نگاهت

 به قربون همون

چشم سیاهت

الهی من به قربون نگاهت

به قربون همون

چشم سیاهت

فاطلو دل بمیرم به غم تو اسیرم

غم دوری تو ولله

به خدا کرده پیرم

فاطلو