متن آهنگ سینا پارسیان خاک

 

یک‌ نظر بر یار کردم یار نالیدن گرفت

یک نظر بر ابر کردم ابر باریدن گرفت

 یک نظر بر باد کردم باد رقصیدن گرفت

 یک نظر بر کوه کردم کوه لرزیدن گرفت

رنگ زردم را بیین برگ خزان را یاد کن

با بزرگان کم نشین افتادگان را یاد کن

مرغ صیاد توام افتاده ام در دام عشق

یا بکش یا دانه ده یا از قفس آزاد کن

از قفس آزاد کن

تکیه بر دیوار‌ کردم خاک بر فرقم نشست

تکیه بر دیوار‌ کردم خاک بر فرقم نشست

 خاک بر فرقش نشیند آنکه یار از من گرفت

 خاک بر فرقش نشیند آنکه یار از من گرفت

تکیه بر دیوار‌ کردم خاک بر فرقم نشست

تکیه بر دیوار‌ کردم خاک بر فرقم نشست

 خاک بر فرقش نشیند آنکه یار از من گرفت

 خاک بر فرقش نشیند آنکه یار از من گرفت

تکیه بر دیوار‌ کردم خاک بر فرقم نشست

تکیه بر دیوار‌ کردم خاک بر فرقم نشست

 خاک بر فرقش نشیند آنکه یار آنکه یار

 خاک بر فرقش نشیند آنکه یار آنکه یار

تکیه بر دیوار‌ کردم خاک بر فرقم نشست

تکیه بر دیوار‌ کردم خاک بر فرقم نشست

 خاک بر فرقش نشیند آنکه یار از من گرفت

 خاک بر فرقش نشیند آنکه یار از من گرفت