متن آهنگ سینا پارسیان عصای موسی

 

درون من قبریست که تختخواب من است

مرا بجای به خاک به خواب بسپارید

تمام مالم را به نیل میبخشم

عصای موسی را به آب بسپارید

مرا رفیقانم به سخره میگیرند

بریده دستم را قلاف شمشیرم

زمین اگر گرد ست چرا نمیبینم

جهان اگر فانیست چرا نمیمیرم

به مرگ میخواهم اگر چه یک ساعت

 دوباره طایفه ام در آشتی باشند

شناورم بر نیل و آب گور من است

 و ماهیان بر من گلاب میپاشند

به طعنه میگویم که خوبو خرسندم

زبان طعنه ی من همیشه کوتاه است

کسی چه میداند کسی چه میفهمد

 که یوسفی یک عمر درون این چاه است

درون من قبریست که تختخواب من است

مرا بجای به خاک به خواب بسپارید

تمام مالم را به نیل میبخشم

عصای موسی را به آب بسپارید