متن آهنگ پازل بند کوتاه بیا

 

تنگه دلم خیلی ولی نمیارم به روت مقصر منم که باید بگم بار آخرم بود

که عاشق شدم ولی نبود دست

خودم طرز نگات برگ برندت بود

میتونستم برم خیلی زودتر از این حرفا نشد راضی دلم اما که دل بکنه

بار اول که ما همو دیدیم دلم رفتو

باید رد میشدم از تو مثل همه

کوتاه بیا دل پریشون کوتاه بیا کوتاه بیا یکی مثه اون کوتاه بیا  

کوتاه بیا دل پریشون کوتاه بیا

کوتاه بیا یکی مثه اون کوتاه بیا  

نشد وسط نکشم حرف تو توی قفس بری توی قلب تو

بر عکس تو حالم بده من ی

تنه خودم میکشم حبس تو  

نشد وسط نکشم حرف تو توی قفس بری توی قلب تو

بر عکس تو حالم بده من ی

تنه خودم میکشم حبس تو  

کوتاه بیا دل پریشون کوتاه بیا کوتاه بیا یکی مثه اون کوتاه بیا  

کوتاه بیا دل پریشون کوتاه بیا

کوتاه بیا یکی مثه اون کوتاه بیا 

کوتاه بیا دل پریشون کوتاه بیا کوتاه بیا یکی مثه اون کوتاه بیا  

کوتاه بیا دل پریشون کوتاه بیا

کوتاه بیا یکی مثه اون کوتاه بیا