متن آهنگ کامران مولایی اولویت

 

من اولویت دلت نیستم همیشه حل مشکلت نیستم

 رابطه ی بدون توجیهتم

دقیقه های زنگ تفریحتم

برای هر کی که زندگیشی زیاد باشی زیادی میشی

به جرم تکرار قیاص میشی

وقتی دلیل آزردگیشی

مشکل اگه منم این درست نیست بذاری بشکنم

دردت اگه منم خودم

این روزا به فکر رفتنم

از بس دلگیرم دیگه میرم

راحت باش عشقم من مزاحمت نمیشم میرم

این بی تفاوتی حق

خوبیمو ازت میگیرم

یا زنده میمونم یا میمیرم

از همون راهی که ی روز اومدم رفتن هم بلدم دل کندن هم بلدم

معذرت میخوام انتخاب بدم

اشتباهی شده اشتباه اومدم

میگی نامرد بودم تو هم نامردی دارم داغون میشم چیکارم کردی

چشامو میبندم دیگه نابودم

تازه فهمیدم ی گزینت بودم

مشکل اگه منم این درست نیست بذاری بشکنم

دردت اگه منم خودم

این روزا به فکر رفتنم

از بس دلگیرم دیگه میرم

راحت باش عشقم من مزاحمت نمیشم میرم

این بی تفاوتی حق

خوبیمو ازت میگیرم

یا زنده میمونم یا میمیرم