متن آهنگ کاوه آفاق تسخیر

 

 من مانده ام با یک سوال با اینکه نیستی تو برام

 اما چرا من همچنان

دیوانه وار میخواهمت

توو هر اشارت مرا به هر کجایی میبرد

 با لمس چند ثانیه ات

قلبم ی سال تند میزند

 ای ساحر ای غارتگر قلب چشمان من

بسوی توست به

من نگاه کن لعنتی

 من تا کی در انحصارت من تا به کی

 در انتظار منم

هنوز تسخیر تو

چه بوده در صدای تو چه بوده راز آن نگاه

که کل سلولهام شدن

زندانی آن خنده هات

 ای ساحر ای غارتگر قلب چشمان من

بسوی توست به

من نگاه کن لعنتی

 من تا کی در انحصارت من تا به کی

 در انتظار منم

هنوز تسخیر تو